Press Key to ASCII

Klavye veya mouse’den yaptığınız tuş kombinasyonlarının ASCII kodlarına ulaşmak için kullanabileceğiniz “Press Key to ASCII” uygulamasını sitemiz üzerinden ücretsiz olarak download edebilirsiniz.
Ayrıca geliştirmekte olduğunuz projeleriniz için kısayol tuşu atama vb. özellikler için source kodlarından faydalanabilmeniz için source kodlarını da ücretsiz olarak yayınladık.
Public olarak bulabileceğiniz diğer source veya uygulamalardan farklı olarak arka plan’da tuş kombinasyonlarını algılamasıdır.
Örnek verecek olur isek ; geliştirmekte olduğunuz x uygulamasında atadığınız kısayol  tuş kombinasyonunun yazılım alta indirilmiş veya arka planda çalışıyor olsa dahi atadığınız tuş kombinasyonunun işlevini yerine getirmesi için source kodlarından faydalanarak geliştirebilirsiniz.
Press Key to ASCII uygulama : https://teknoltan.com/files/Application.zip
Zip pass : teknoltan.com

Application Screen : 
press key to ASCII
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Press Key to ASCII Source : https://teknoltan.com/files/tuskodu.zip
Zip pass : teknoltan.com

Press key to ASCII source

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source (.pas)

unit Tus_Kodu;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, Vcl.Imaging.pngimage;

type
TForm1 = class(TForm)
Timer1: TTimer;
Memo1: TMemo;
Button1: TButton;
Edit1: TEdit;
Label1: TLabel;
Image1: TImage;
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;
car:integer;
kar:integer;
implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var
sayi,tus_say, tus: Integer;
begin

for tus_say:=1 to 255 do begin
tus := GetAsyncKeyState(tus_say);
if (tus=-32767) and (car=0) and (kar=0) then begin memo1.Lines.Add('TUS KODU:'+inttostr(tus_say));car:=1;kar:=tus_say;end;
if (tus=0) and (car=1) and (kar=tus_say) then begin car:=0;kar:=0;memo1.Lines.Add('TUS BIRAKTI'+#13+#10);end;
end;

end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
car:=0;
kar:=0;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
edit1.clear;
memo1.Clear;
end;

end.

Yorum yapın