C# ile Network Balancer Yapımı (Network Yük Dengeleme)

Ağ yük dengeleme, bir ağda bulunan bir veya daha fazla sunucunun yüklerini dengeli bir şekilde dağıtmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu, ağdaki sunucuların daha az yük altında çalışmasını ve daha iyi performans göstermesini sağlar.

Bir ağ yük dengeleyici yapmak için C# kullanarak, ağdaki istekleri alıp bunları dengelemek için kullanabileceğiniz birkaç yöntem vardır:

 1. Round-robin: Bu yöntem, her isteği sırayla sunuculara dağıtmak için kullanılır. Örneğin, ilk istek sunucu 1’e gider, ikinci istek sunucu 2’ye gider ve üçüncü istek tekrar sunucu 1’e gider. Bu yöntem, ağdaki tüm sunucuların eşit yük altında çalışmasını sağlar.
 2. Least connections: Bu yöntem, istekleri en az bağlantıya sahip olan sunucuya yönlendirir. Bu yöntem, sunucuların daha az yük altında çalışmasını ve daha iyi performans göstermesini sağlar.
 3. Weighted round-robin: Bu yöntem, sunuculara ağırlık ataması yaparak istekleri dağıtır. Örneğin, sunucu 1’e daha fazla ağırlık atayarak daha fazla istek ona gönderilebilir. Bu yöntem, sunucuların performansına göre istekleri dağıtmayı sağlar.

C# ile bir ağ yük dengeleyici yapmak için, öncelikle ağdaki sunuculara bağlanabilecek bir socket sistemi oluşturmalısınız. Daha sonra, istekleri alan bir soket oluşturmalı ve istekleri dengeleme yöntemine göre sunuculara dağıtmak için bir algoritma geliştirmelisiniz.

Bir ağ yük dengeleyici yapalım.

Öncelikle, C# ile ağdaki sunuculara bağlanabilecek bir socket sistemi oluşturmalısınız. Bu, ağdaki sunuculara bağlantı kurmanızı ve onlarla iletişim kurmanızı sağlar. Bunun için System.Net.Sockets sınıfını kullanabilirsiniz.

Bir socket oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Socket sınıfını kullanarak bir socket oluşturun.
 2. Bind() metodunu kullanarak socket’in bir IP adresi ve port numarası ile ilişkilendirilmesini sağlayın.
 3. Listen() metodunu kullanarak socket’in bağlantı taleplerini dinlemeye başlamasını sağlayın.

Daha sonra, istekleri alan bir soket oluşturmalı ve istekleri dengeleme yöntemine göre sunuculara dağıtmak için bir algoritma geliştirmelisiniz. Bu algoritma, istekleri alıp dengeleme yöntemine göre sunuculara dağıtmak için kullanılacaktır.

Örneğin, round-robin yöntemini kullanarak bir ağ yük dengeleyici oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Bir dizi oluşturun ve bu diziye ağdaki tüm sunucuları ekleyin.
 2. Bir döngü oluşturun ve döngü içinde istekleri alın.
 3. Döngü içinde, sunucular dizisinde sıradaki sunucuya gönderin ve sıradaki sunucuyu bir sonraki iterasyonda kullanmak için sırayı artırın.

Bu şekilde, istekler sırayla tüm sunuculara dağıtılır ve sunucular eşit yük altında çalışır.

Least connections yöntemini kullanarak bir ağ yük dengeleyici oluşturmak için de benzer bir yöntem kullanılabilir. Ancak bu yöntemde, sunucuların bağlantı sayısına göre sıralanır ve en az bağlantıya sahip olan sunucuya istek gönderilir.

Bu örnekte, ağdaki sunucuların IP adresleri ve port numaraları dizi olarak tanımlanmıştır. İstekleri dağıtmak için bir döngü oluşturulmuş ve döngü içinde sunucular dizisinde sıradaki sunucuya gönderilir.

using System;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;

namespace LoadBalancer
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Ağdaki sunucuların IP adresleri ve port numaraları
      string[] servers = { "10.0.0.1:80", "10.0.0.2:80", "10.0.0.3:80" };

      // Socket oluşturun ve bağlantı taleplerini dinlemeye başlayın
      Socket socket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
      socket.Bind(new IPEndPoint(IPAddress.Any, 80));
      socket.Listen(10);

      while (true)
      {
        // İstekleri alın ve sıradaki sunucuya gönderin
        Socket clientSocket = socket.Accept();
        string server = servers[i % servers.Length];
        i++;
        SendRequest(clientSocket, server);
      }
    }

    static void SendRequest(Socket clientSocket, string server)
    {
      // Sunucuya bağlantı kurun ve isteği gönderin
      Socket serverSocket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
      serverSocket.Connect(server);
      serverSocket.Send(clientSocket.ReceiveBufferSize, clientSocket.ReceiveBufferSize, SocketFlags.None);

      // Cevapları alın ve istekte bulunan tarafa gönderin
      byte[] buffer = new byte[1024];
      int bytesReceived = serverSocket.Receive(buffer);
      clientSocket.Send(buffer, bytesReceived, SocketFlags.None);

      // Bağlantıları kapatın
      clientSocket.Close();
      serverSocket.Close();
    }
  }
}

Aşağıda bir Least Connections balancer örneği verelim. Bu örnek, bir önbellekte (cache) tutulan bir sunucu listesi ve bir sunucu seçme işlevi içerir. Sunucu seçme işlevi, sunucular arasındaki bağlantı sayısını karşılaştırarak en az bağlantılı sunucuyu seçer. Önbellekteki sunucu listesi, örneğin bir veritabanından veya bir dosyadan okunarak doldurulabilir.

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace LoadBalancerExample
{
  public class Server
  {
    public string Name { get; set; }
    public int Connections { get; set; }
  }

  public class LoadBalancer
  {
    private List<Server> _servers;
    private Random _random = new Random();

    public LoadBalancer(List<Server> servers)
    {
      _servers = servers;
    }

    public Server SelectServer()
    {
      // En az bağlantılı sunucuyu seç
      Server selectedServer = null;
      int minConnections = int.MaxValue;
      foreach (var server in _servers)
      {
        if (server.Connections < minConnections)
        {
          selectedServer = server;
          minConnections = server.Connections;
        }
      }

      // Rastgele bir sunucu seç, eğer bağlantı sayıları aynı ise
      if (selectedServer == null)
      {
        int index = _random.Next(_servers.Count);
        selectedServer = _servers[index];
      }

      // Sunucunun bağlantı sayısını artır
      selectedServer.Connections++;

      return selectedServer;
    }
  }
}

Kullanımı:

List<Server> servers = new List<Server>
{
  new Server { Name = "Server 1", Connections = 0 },
  new Server { Name = "Server 2", Connections = 0 },
  new Server { Name = "Server 3", Connections = 0 }
};

LoadBalancer balancer = new LoadBalancer(servers);

for (int i = 0; i < 10; i++)
{
  Server selectedServer = balancer.SelectServer();
  Console.WriteLine($"Selected server: {selectedServer.Name}");
}

Weighted round-robin yöntemini kullanarak bir ağ yük dengeleyici oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Bir dizi oluşturun ve bu diziye ağdaki tüm sunucuları ekleyin.
 2. Her sunucu için bir ağırlık değeri atayın. Bu ağırlık değeri, sunucunun performansına göre belirlenebilir. Örneğin, daha hızlı bir sunucu daha yüksek bir ağırlık değeri alabilir.
 3. Bir döngü oluşturun ve döngü içinde istekleri alın.
 4. Döngü içinde, sunucular dizisinde ağırlık değerine göre sıralanır ve sıradaki sunucuya gönderin. Sıradaki sunucuyu bir sonraki iterasyonda kullanmak için sırayı artırın.

Bu şekilde, sunucuların performansına göre istekler dağıtılır ve sunucuların daha iyi performans göstermesi sağlanır.

Bu yöntemlerden hangisini kullanacağınız, ağınızın ihtiyaçlarına göre belirlenebilir. Örneğin, eşit yük dağıtımı istiyorsanız round-robin yöntemini kullanabilirsiniz, ancak sunucuların performansına göre istekleri dağıtmak istiyorsanız weighted round-robin yöntemini tercih edebilirsiniz.

Aşağıda, C# dilinde weighted round-robin yöntemini kullanan bir load balancer sınıfı örneği verilmiştir. Bu sınıf, bir liste içinde tanımlanmış cihazların ağırlıklarını ve cihazların aktif olup olmadıklarını tutar ve bir istek geldiğinde, cihazlara ağırlıklara göre dağıtır:

public class LoadBalancer
{
  private readonly List<Device> _devices;
  private int _currentIndex;

  public LoadBalancer(List<Device> devices)
  {
    _devices = devices;
    _currentIndex = 0;
  }

  public Device GetNextDevice()
  {
    int totalWeight = _devices.Sum(d => d.Weight);
    int currentWeight = 0;
    Device selectedDevice = null;

    for (int i = 0; i < _devices.Count; i++)
    {
      var device = _devices[(_currentIndex + i) % _devices.Count];
      currentWeight += device.Weight;

      if (device.IsActive && currentWeight > totalWeight / 2)
      {
        selectedDevice = device;
        break;
      }
    }

    if (selectedDevice == null)
    {
      for (int i = 0; i < _devices.Count; i++)
      {
        var device = _devices[(_currentIndex + i) % _devices.Count];
        if (device.IsActive)
        {
          selectedDevice = device;
          break;
        }
      }
    }

    if (selectedDevice != null)
    {
      _currentIndex = (_currentIndex + 1) % _devices.Count;
    }

    return selectedDevice;
  }
}

public class Device
{
  public int Weight { get; set; }
  public bool IsActive { get; set; }
}

Bu sınıfı kullanmak için, önce cihazların listesi oluşturulur ve bu liste ile LoadBalancer sınıfının bir nesnesi oluşturulur. Daha sonra, istekleri dağıtmak için GetNextDevice()

var devices = new List<Device>
{
  new Device { Weight = 2, IsActive = true },
  new Device { Weight = 4, IsActive = true },
  new Device { Weight = 1, IsActive = false },
  new Device { Weight = 3, IsActive = true }
};

var loadBalancer = new LoadBalancer(devices);

for (int i = 0; i < 10; i++)
{
  var device = loadBalancer.GetNextDevice();
  Console.WriteLine($"Request {i + 1}: {device.Weight}");
}

Bu kod, cihazlar listesindeki aktif cihazlardan 10 tane seçecek ve seçilen cihazların ağırlıklarını ekrana yazdıracaktır.

Not: Bu örnek kod sadece bir fikir vermek içindir ve gerçek bir uygulamada daha kapsamlı bir çözüm olabilir. Örneğin, cihazların aktif olup olmadığını ve ağırlıklarını dinamik olarak değiştirebilir ve bu değişiklikleri yansıtabilirsiniz. Ayrıca, cihazların yüklerini ve performanslarını izleyebilir ve bu bilgilere göre ağırlıkları güncelleyebilirsiniz.

Yorum yapın