Roip (Radio Over IP)

Radio Over İp (Roip), Mevcut Telsiz kullanım ihtiyaçları göz önüne alınarak, Telsiz sistemlerini yazılım ortamına taşıyan, Telsiz kullanım veriminin arttırılmasını hedefleyen, kullanım kolaylığı ve sistem esnekliğini ön planda tutan yazılım tabanlı Telsiz Kontrol Sistemidir.

Sisteme Entegre Yazılım/Donanım sayesinde, farklı noktalarda bulunan telsiz sistemlerini Sunucu ortamında toplayarak, birbirine bağlantısına imkân sağlayan, yer ve zaman sınırlaması olmadan, bir noktadan çok noktaya ve/veya çok noktadan bir noktaya erişim hizmeti sunan, anlık senaryo değişimine izin veren sabit veya mobil kullanıma uygun, IP tabanlı sistemdir.

Teknoltan_Roip, tamamen Ulusal mühendislik kullanılarak tasarlanıp üretilmiş Milli bir üründür.

1.2. Sisteme Genel Bakış

Teknoltan Roip Radio, iki ana sistem parçasından oluşmaktadır;

Yazılım Birimi (YB)

Yazılım birimi, Oturum Sunucu, Ses Sunucu, Kullanıcı Terminali ve Radyo kontrol terminalleri olmak üzere dört alt sistem parçası bir araya getirilerek oluşturulmuş ana sistem parçasıdır.

Donanım Birimi (DB)

Donanım birimi Windows tabanlı sabit veya mobil bilgisayarlar ve telsiz cihazlarının sisteme Entegrasyonunu sağlayan elektronik devrelerden oluşan ana sistem parçasıdır.

1.3. Dokümana Genel Bakış

Bu dokümanın kapsamı, Uzak Kontrollü Telsiz Sistemi (Teknoltan_ROİP) projesinin sistem tanımlamalarını yapmak, proje teknik detaylarını sunmak, ilgili fonksiyonları ve fonksiyonlar arası bağlantıları açıklamak ve sistemin baştan sona kurulum ve kullanım bilgilerini vermektir.

Sistem Tanımlama ve Uygulama Dokümanı Teknoltan_Roip projesine ait üst seviye gereksinimleri tanımlamaktadır. Sistem/ Alt sistem Yazılım ve Donanım parçalarının açıklamalarını ve proje gelişim detaylarını içermektedir.

Bu doküman proje gelişim süresince elde edilen doğru sonuçlanmış bilgilerle güncellenmiş, projede görev alan disiplinlerin iş tanımlarını ve tasarım detaylarını kapsayarak proje kitapçığı haline getirilmiştir.

  1. Sistem Bazında Tasarım Kriterleri

Teknoltan_Roip sisteminin amacı, Telsiz kullanıcılarının, Telsiz cihazlarının bulunduğu yere bağımlı kalmadan, yer ve zaman sınırlaması olmaksızın, bir telsiz cihazının birden fazla kullanıcı tarafından kullanabilmesi ve bir kullanıcının birden fazla telsizi tek bir platformdan kullanmasını sağlamaktır. Bu bağlamda sistemin karşılayacağı fonksiyonlar belirlenirken, kullanıcının telsiz kullanımı ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayabildikleri “Ana Fonksiyonlar” olarak değerlendirilmiştir. Sisteme ilave edilen donanım ve gelişmiş yazılım vasıtası ile ek fonksiyonlar da icra edebilmektedir. Kullanıcının telsiz cihazı ile yapabildiklerine ilave olarak yerine getirilecek fonksiyonlar da “Alt Fonksiyonlar” olarak tanımlanmıştır.

2.1 Fonksiyon Tanımları   

Teknoltan_Roip sistemi, bir bütün olarak normal şartlarda Telsiz kullanıcısının telsiz cihazı başında yerine getireceği fonksiyonlara ilave olarak, sahip olduğu yazılım ve donanım sayesinde geliştirilmiş fonksiyonları da yerine getirebilmektedir. Sistem fonksiyonları donanım ve yazılım disiplinlerine ait cihaz ve yazılımların Entegre çalışması ile gerçekleştirilmektedir.  Fonksiyonlar, ağırlıklı olarak yazılım işlevlerini kapsamaktadır. Teknoltan_ROİP sisteminin gerçekleştireceği Ana ve Alt fonksiyonlar aşağıda açıklanmıştır.

2.2. Ana Fonksiyonlar

Ana Fonksiyonlar, Telsiz kullanıcısının telsiz cihazından uzak olarak telsiz başında gerçekleştireceği işlemleri kapsamaktadır.

2.2.1. Yayın Gönderme

Yayın gönderme fonksiyonu, Kullanıcı yazılım ekranında birden fazla telsiz cihazı bulunabilmektedir. Gönderme yapılmak istenen telsiz cihazının gönderme butonu yayın alma durumunda değil ise aktif olacaktır, bu durumda ilgili telsizin gönderme butonuna basılarak telsiz cihazı gönderme konumuna geçirilir ve kullanıcı mikrofondan alınan sesler telsiz kontrol terminaline IP üzerinden dijital olarak iletilir. Telsiz kontrol terminali aldığı IP paketlerini analog ses seviyesine dönüştürür ve telsiz cihazı üzerinden yayına sunar.

2.2.2. Yayın Alma

Yayın alma fonksiyonu, Kullanıcı yazılım ekranında görsel olarak izlenebilmektedir. İlgili telsizin yayın alması durumunda Telsiz kontrol terminali telsizden aldığı yayın bilgisini değerlendirerek, telsiz cihazının ses çıkışındaki analog ses işaretlerini dijital IP paketlerine dönüştürür, paketler ilgili telsiz kullanıcılarına eş zamanlı olarak iletilir. Telsiz kullanıcı yazılımı aldığı IP paketlerini çözerek analog ses işaretlerine çevirir ve hoparlörden kullanıcıya duyurur.

2.2.3. Yazılı Mesaj Gönderme/Alma

Yazılım ekranlarında Kullanıcıların Yazılı mesaj gönderme ve alma işlemleri için bir bölüm ayrılmıştır, Bu bölüm içerisinde kullanıcılar tanımlanan grup veya kişisel olarak mesajlar gönderebilir veya alabilirler. Mesaj fonksiyonları telsiz cihazları için kullanılmaz.

2.2.4. Kullanıcı Ayarları

Kullanıcılar, kendi isteklerine göre yazılımın ekran konumunu ve boyutlandırılmasını yapabilirler. Bu ayarlar kullanıcı Bazlı saklanır ve her kullanıcı sistemi açtığında kendi ayarları ile yazılım açılır, dolayısı ile aynı platformda farklı kullanıcılar kendi özellikleri ile sistemi kullanabilirler.

2.2.5. Mola Fonksiyonu

Kullanıcı sistem başından geçici süreyle ayrılırken, ekranında bulunan mola fonksiyonunu etkinleştirir, Bu durumda kullanıcı yayın alamaz ve gönderemez. Sistem izleme merkezinde ilgili kullanıcının durumu “MOLA” olarak izlenir ve kendisine yapılan çağrılara neden cevap vermediği bilinir.

2.2.6. Son Alınan Yayınlar

Kullanıcı ekranında birden fazla telsiz olabilmektedir, bu durumda ekranda son alınan dört yayının hangi telsizden ve ne zaman alındığını gösteren bir bölüm ayrılmıştır.

2.3. Alt Fonksiyonlar

2.3.1. Telsiz Sistemlerini Birleştirme

Farklı noktalarda bulunan telsiz sistemlerinin tek bir kanal gibi çalışmasını sağlayan fonksiyondur. Farklı iki veya daha fazla noktada çalışan telsiz sistemini aynı sistem içerisinde birbirine Entegre etmektedir. Telsiz sistemlerinin teknolojik olarak aynı olması gerekmez. Birleştirilmek istenen sistemlerden bir tanesi DMR bir diğeri APCO, bir diğeri ise Analog telsiz sistemi olabilir.

2.3.2. Anlık Senaryo Değişimi

Sistem üzerinde bir araya toplanan ve kullanıcıların uzaktan kullanımı için yapılandırılan tüm telsiz sistemleri anlık olarak birbiri ile irtibatlandırılabilir, aynı zamanda bu irtibatlandırma senaryoları anlık olarak değiştirilebilir niteliktedir.

2.3.3. Susturma / Devre Dışı Bırakma

Sistem üzerinde bir araya toplanan telsiz sistemleri, kontrol operatörü tarafından istenildiği anda gönderme/alma kısıtlaması yapılabilir veya tamamen devre dışı bırakılabilir.

Sistem Mimarisi

Teknoltan_Roip sistem mimarisi Yazılım ve Donanım birimleri olarak iki ana sistem biriminden oluşmaktadır.  Yazılım birimi kendi içerisinde Oturum Sunucu, Ses Sunucu, Kullanıcı Terminali ve Telsiz kontrol terminali Modüllerini içermektedir. Donanım birimi Telsiz Entegrasyon devreleri, Windows tabanlı Sabit veya mobil bilgisayar ve tabletlerden oluşmaktadır.

3.1. Sistem Bileşenleri 

3.1.1. Yazılım Birimi

Yazılım birimi, Sistemin temel çekirdeğini oluşturmaktadır. Kullanıcı terminalleri, telsiz cihazları, sistemler arası bağlantıları oluştur ve bu birimleri belirlenen senaryolar yönergesinde yönetir. Yazılım birimi modüler yapısı sayesinde gelişime açık ve ihtiyaca göre değişikliklere izin veren bir yapıdadır.

3.1.1.1. Oturum Sunucu

Oturum Sunucusunun ana görevi, tüm sistemin kontrol ve işletmesini yapmaktır. Kullanıcıların telsiz cihazlarına erişimlerini, telsiz cihazlarının kullanıcılara olan bağlantılarını ve sistemlerin birbiri ile iletişimini yönetmektir.  Oturum sunucusu görevini yerine getirirken uygulama ve senaryo yönetiminde kullandığı tüm bilgileri bir veri tabanı içerisinde toplar. Kullanıcı terminalleri ve Telsiz kontrol terminalleri ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri oturum sunucusu kontrolünde veri tabanından alır. Oturum sunucu aynı zamanda gerçekleşen çalışma olaylarını veri tabanı içerisindeki bir tabloda kayıt altına alır. Oturum Sunucu Modülleri aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.

TCP Sunucu Modülü

TCP Sunucu, terminallerin bağlantılarını kabul etmek için, belirlenen ve izin verilen bir port üzerinden Ağı dinler. Terminaller Oturum Sunucusuna başvurduğunda Sunucu bağlanma isteğinde bulunan terminallerden kullanıcı adı ve parolası ister, terminallerden gelen veriler Veri Tabanından kontrol edilerek doğruluğu halinde bilgileri başvuran terminale iletir ve bağlantı için bir iş parçacığı oluşturur. Gelen bilgilerin yanlış olması halinde bağlantı isteğinde bulunan terminale bu durumu iletir ve gelen bağlantıyı kopartır. Terminal bağlı olduğu sürece oluşturulan iş parçacığı bağlantının varlığını sürekli kontrol eder. Bağlantının kopması veya terminalin bağlantıyı sonlandırması halinde bu bilgiyi operasyon yönetim Modülüne bildirir ve oluşturulan iş parçacığını sonlandırır.  TCP sunucu ile Terminaller arasında yapılan tüm iletişimler Teknoltan_Roip sistemine ait özel bir protokol kullanır.

Operasyon Kontrol Modülü

Sunucuya bağlantısı olan tüm Kullanıcı ve Telsiz kontrol terminallerinin Durum, Özellik, işleyiş senaryolarını kontrol eder.  Kullanıcı terminallerinin Telsiz cihazlarını hangi yetki seviyesinde kullanacağını yönetir. Telsiz ve kullanıcı terminallerinden gelen Alma Gönderme bilgilerini doğru ve sıralı bir şekilde işletmeye alarak karışıklığı önler. Terminal ve Telsiz cihazlarının anlık durumlarını izler, bağlantı kurulumu ve sonlandırılması gibi durum bilgilerini iş parçacıklarından alarak veri tabanına kayıt eder.

Telsiz Operasyon Modülü

Sistem içerisinde olması gereken Telsiz cihazlarını ekleme, çıkarma, değişiklik yapma yetkilendirme kullanıma açma ve kapatma gibi işlemleri yönetir. Kullanıcılardan gelen talepler ile telsiz cihazlarında gönderme işlemi yapar, Alma bilgisi geldiğinde Operasyon kontrol Modülüne alma bilgisini aktarır ve ilgili kullanıcının gelen yayını almasını sağlar. Telsiz cihazı yönetilebilir özellikte ise (Frekans Değişimi, Alma Seviyesi, Gönderme Gücü, Ses Seviyeleri gibi) yetkilendirilmiş kullanıcılar veya operasyon kontrol Modülü tarafından telsiz cihazının yönetilmesine imkân verir. Her bir telsiz kanalının ayrı ayrı yönetilmesini ve ilgili kanallarda toplanması gereken kullanıcıları gruplar.

Kullanıcı Kontrol Modülü

Telsiz Terminalleri ve Kullanıcı terminallerinin sisteme bağlantısını sağlayan kullanıcı tanımlamalarını ve tanımlı kullanıcılarının düzenlemelerini yapma hizmetini sunar. Kullanıcıların grup ve telsiz kanalı atamaları bu Modül üzerinden yapılır.

Sunucu Hizmet Modülü

Sistem faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan sunucuların yapılandırma ve sunucu başlatma hizmetleri için Konfigürasyonları sağlama görevini üstlenir. Sunucu tanımlama Modülü TCP Oturum, SIP, SMTP,POP,HTTP,SNMP ve Ses Kayıt Sunucu hizmetleri sağlar. Sistem içerisinde kullanılacak olan sunucular bu Modül içerisinde tanımlanır ve kon figüre edilir.

Grup Kontrol Modülü

Sistem içerisinde tanımlanan kullanıcıların gruplandırılmasını sağlar. Yapılan gruplandırmalar yazılı mesaj servisinde grup mesaj gönderme ve alma işleri için kullanılır. Oturum sunucu yönetim panelindeki işlemlerin yapılmasında kullanıcıların yetki seviyelerini bu Modül kontrol eder.

Güncelleme Modülü

Sisteme bağlı Kullanıcı terminallerinin, güncelleme ihtiyacı olduğunda güncelleme Modülü içerisine eklenen güncelleme dosyalarını, TCP Protokolü üzerinden terminallere transfer ederek güncelleme işlemini gerçekleştirir. Güncelleme yapılan terminallerin güncelleme durum bilgileri MAC adresi ve güncelleme yapan kullanıcı bilgileri ile birlikte veri tabanına kayıt edilir.

Veri Tabanı Bağlantı Modülü

Veri Tabanında bulunan tüm tablolara veri yazmak, silmek ve üzerinde değişiklik yapabilmek için veri tabanını kullanan Modüllerin tamamına bağlantı hizmeti sunar.

Rapor Modülü

Sistem içerisinde oluşturulan tüm kayıtları raporlar halinde ekrana veya dış bir dosyaya aktarım yapar. Kullanıcılar arası veya gruplar arası yazılı mesajları, kullanıcı listelerini, Güncelleme durumlarını, Kullanıcı Bazlı terminal bağlantı durumlarını raporlayabilir. Sistemde belirlenen özel durumları ve kritik olarak listelenen kullanıcıların bağlantı durumlarını tanımlanan e-posta adreslerine gönderdir.

Yedek Sunucu Kontrol Modülü

Sistem yapısında yedek sunucu barındırıldığı durumlarda, her iki sunucu birbirinin aktiflik durumunu kontrol eder, Sunucular Birinci ve İkinci sunucu olarak tanımlanır, Yedek sunucu bağlantısı aktif hale getirildiğinde Birinci sunucu devre dışı kalırsa ikinci sunucu Otomatik olarak devreye girer ve tüm sistemin kontrolünü devralır. Birinci sunucunun tekrar devreye girmesi halinde, Yönetimi birinci sunucuya devreder ve yedek konuma geçerek hazırda bekler.

Bellek Yönetim Modülü

Sistem faaliyetleri sürdürülürken oluşturulan iş parçacıkları ve Modüller Sunucu üzerindeki fiziksel RAM belleği kullanır, Kullanılan bellek bölgelerinin adresleri sistem içerisinde saklanarak, Görevi biten Modül ve veri barındırma alanları RAM bellek üzerinde bilinen adreslerden serbest bırakılır. İhtiyaç olduğu zamanlarda tekrar ayrılarak kullanım bölgesine alınır.

Kaynak Optimizasyon Modülü

Donanım kabiliyetlerini işletim sisteminden öğrenerek çalışma anında sistem kaynaklarının kullanımını sürekli olarak optimize etmektedir, İşletim sistemi Versiyon farklılıklarını değerlendirerek İşletim sistemi özelliklerini en iyi şekilde kullanmayı hedefler.

Ses Sunucu Yönetim Modülü

Ses Sunucusunun Çalışma durumunu kontrol eder. Ses terminallerinin Ses sunucusuna bağlantı durumunu ve veri transfer kalitesini kontrol eder. Ses sunucusunun kanal ve IP transfer yönetimini sağlar.

Lisans Modülü

Kurulacak olan sistemde Kullanıcı sayısı ve/veya süreli çalışma gibi lisanslama işlemi yapar. Lisanslanan Sunucular zaman sınırlaması getirilmediği sürece sınırsız sürede çalışırlar. Mevcut lisans farklı kullanıcı sayıları ile güncellenebildiği gibi süre güncellemesi de yapılabilir. Terminal Modüllerinde lisanslama gerektirmez, lisans kontrolünü sunucu üzerinden gerçekleştirir.

3.1.1.2. Ses Sunucu

Ses Sunucusu, Oturum sunucu kontrolü altında bağımsız çalışma yapısına sahiptir. Ses sunucu oturum sunucusundan farklı bir kaynakta çalışabilir. Aynı Ağ içerisinde olması gerekmez. Çalışma anında Her bir telsiz kanalı için birbirinden bağımsız Telsiz konferans odalarını otomatik olarak oluşturur, Aktif olmayan Telsiz konferans odalarını yine otomatik olarak kaldırır. Her bir odaya bağlı olan ses terminallerinin bağlantı varlığını ve veri transfer kalitesini kontrol eder. Ses sunucu TCP veya UDP SOKET türlerini destekler, Kullandığı Portlar isteğe göre ayarlanabilir. Kendisine bağlı ses terminallerinin her biri için ayrı ayrı veri transfer bandı ölçümü yapar ve işgal edilen veri bandını toplam ve terminal bazında kontrol panelinden izlenmesine imkânı sağlar. Ses Kodlama ve Kod çözme algoritmalarını kendi içerisinde barındırır. Kendi içerisinde olmayan KODEK gruplarını sisteme ekleme imkânı sunar. Terminallerden gelen yayınları toplar ve konferans odalarında işledikten sonra iletilmesi gereken terminallere oda bazında iletir. Sistem kaynaklarının ve Ağ yapısının yeterli olması durumunda Eş zamanlı olarak 10.000 Kullanıcıya hizmet verebilecek yetenektedir.  Aynı fiziksel sunucu altında farklı portlarda birden fazla ses sunucusu çalıştırılabilir.

3.1.1.3. Kullanıcı Terminali

Kullanıcı terminali, Windows işletim sistemi altında çalışan terminal uygulamasıdır. Windows tabanlı tüm cihazlarda çalışabilir. Sistem yetenekleri ve kullanıcı bilgilerini kendi üzerinde barındırmaz. Operatör Kullanıcı adı ve Parola kullanarak sunucuya başvurduğunda kullanıcının tüm Konfigürasyon bilgisini sunucudan alarak çalışma özelliklerini belirler. Kullanıcı terminali bağlı olduğu grup bilgilerini, kullanma yetkisinde olan Telsiz cihazlarını, Ses sunucu bilgilerini, Telsiz cihazlarında gönderme ve alma yetkilerini, mikrofon ve kulaklık ses seviye bilgilerini, gönderme işleminde kullanılan klavye kısa yol tuş bilgilerini elde ettikten sonra ses sunucusu bağlantısını kurar ve Telsiz kullanıcısına hizmet vermeye başlar. Kullanıcılar arası yazılı mesaj gönderme alma yeteneğine sahiptir. Sunucu tarafından gönderilen güncellemeleri yapar. Windows penceresinde hangi konumda ve hangi boyutta çalışacağı bilgisi uygulama temelli değil kullanıcı temelli olarak ayarlanabilmektedir. Kullanıcı terminali veri tabanından alması gereken bilgileri oturum sunucu üzerinden almaktadır, veri tabanına direk bağlantısı yoktur. Ses donanımının kontrolünü yaparak sisteme eklenen veya çıkartılan ses donanımları ile ilişki kurar. Oturum sunucusu ile oluşturulan bağlantıyı kontrol ederek bağlantı kopması halinde bağlantıyı yeniler. Yedek sunucu Konfigürasyonunda Aktif olan sunucuyu tarayıp gerekli halde diğer sunucuya otomatik olarak bağlantı kurar.

3.1.1.4. Telsiz Kontrol Terminali

Telsiz cihazını Teknoltan_ROİP sistemine Entegre etme görevini üstlenir. Windows işletim sistemi altında çalışır. Donanım üzerindeki ses kaynaklarını yönetir. Analog veya Dijital telsiz cihazından alınan Ses bilgilerini Sunucuya IP paketler halinde iletir. Sunucudan gelen IP ses paketlerini Analog ses işaretlerine dönüştürerek Telsiz cihazına iletir. Telsiz cihazının Alma durum bilgisini kontrol eder. Telsiz cihazının gönderme işlevini yerine getirir. Yönetilebilir telsiz cihazlarının yönetim portları ile donanım kaynakları üzerinden iletişim kurarak Sunucu veya Kullanıcı terminali üzerinden telsiz cihazının yönetilmesini sağlamaktadır.  Sisteme ilave edilmek istenen her telsiz için bir telsiz kontrol terminali kullanılır.

3.1.2. Donanım Birimi

Donanım birimi iki parçadan oluşmaktadır, Bunlardan birincisi Telsiz Kontrol ve Kullanıcı terminal yazılımlarının koşacağı Windows tabanlı Sabit veya mobil cihazlar, diğeri ise Telsiz cihazlarının Sistem bünyesine Entegre edilmesini sağlayan Elektronik Devrelerdir.  Yazılım koşturmak için aranan minimum Konfigürasyon

En az 1 Çekirdekli minimum 700Mhz Frekansında işlemci.

Mikrofon girişi olan Ses Kartı

Seri Port (RS232)

1 GB RAM Bellek

20 GB Sabit Disk.

Minimum Windows XP Embedded işletim sistemi.

Telsiz cihazı Entegrasyonu için gerekli olan Elektronik devre ve bağlantı şekli Telsiz cihazının Marka ve modeline göre değişiklik göstermektedir. Bilgisayar üzerinde bulunan Seri port Telsiz cihazının yönetilmesi için kullanılmakta ve Ses transferlerinin iki yönlü gerçekleştirilebilmesi için Ses kartı kullanılmaktadır.

3.2. Mimari Blok Şeması
12

Sistem Mimarisi, blok şemada görüldüğü gibi sade ve esnek bir yapıya sahiptir. Sistemler arası bağlantılar IP tabanlı ağ alt yapıları kullanılarak yapılmaktadır. Temel olarak bir terminalin sunucu ile iletişim kurması ve ses transferlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, gerekli olan Terminal bandı 30Kbps ve taşınan paketler arasındaki arabellek zamanı maksimum 1500ms olmalıdır. Sunucu tarafında ihtiyaç duyulan veri bandı genişliği bağlı terminal sayısı ile doğru orantılıdır.

Ses sunucu, Oturum Sunucu, Veri tabanı aynı sunucu ortamında olabildiği gibi her biri farklı sunucular içerisinde farklı noktalarda çalıştırılabilir. Sistemde kullanılacak olan Telsiz cihazları, Telsiz Kontrol terminalleri aracılığı ile Sunucuya aktarılıyor, Sabit veya Mobil Kullanıcı terminalleri de aynı şekilde sunucuya bağlantı kurduktan sonra;

  • Her bir Telsiz Sistemi birbirinden bağımsız Kullanıcıların hizmetine sunulabilir.
  • Her bir kullanıcı Telsiz cihazlarının tamamını Tek platformdan kullanabilir.

Telsiz sistemleri Anlık veya kalıcı olarak birbiri ile irtibatlandırılabilir.

Sistem İnternet ortamına açıldıktan sonra Dünyanın her yerinden kullanılabilir.

Anlık Senaryo değişiklikleri yapılabilir.

Tüm bu işlemler İstenildiğinde tek bir sistem yöneticisi tarafından yapılabildiği gibi, Kurulan sistem kendi içerisinde bölümlere ayrılarak her birim için ayrı sistem yöneticisi panelleri oluşturulabilmektedir. Örnek olarak 1-2-3 numaralı telsiz cihazları A birimine ait, 3-4-5-6 numaralı telsiz cihazları B birimine ait, birimler birbiri ile birleştirilebilir veya birbirinden tamamen bağımsız olarak yönetilebilir ve çalıştırılabilir.

Birleştirilmiş sisteme örnek verilecek olursa Şekilde görülen Analog röleye bağlı mobil telsiz operatörü DMR röleye bağlı mobil telsiz operatörü ile konuşabilir, Aynı şekilde yetkilendirilmiş olan Sabit ve mobil Kullanıcı terminalleri de bu görüşmeleri aynı alan içerisinde gerçekleştirebilirler.

Uygulama

4.1. Uygulama Planlaması

Teknoltan_ROİP sisteminin uygulanacağı Sistem modeli planlanırken, aşağıda belirtilen maddelerin göz önünde bulundurulması sistemin sağlıklı ve verimli çalışabilmesi için yararlı olacaktır.

Maksimum Terminal sayısının belirlenmesi

Sisteme Entegre Edilecek Telsizlerin Marka model ve Opsiyon portlarına ait bilgilerin sağlanması.

Telsiz cihazı Entegrasyonu için Elektronik devrelerin Telsiz cihazı özelliklerine göre hazırlanması ve bağlantı kablolarının yapılması.

Telsiz Kontrol Terminalinin RS232 Portunun Yapılandırılması.

Telsiz Kontrol Terminalinin Ses Giriş Çıkış Aygıtlarının Kontrolü.

Sunucu Çekirdek sayısı ve Bellek miktarının Maksimum istemci sayısına göre yapılandırılması.

Sunucu Ağ bağlantısı bant genişliğinin, Maksimum istemci sayısına göre yapılandırılması.

Terminallerin Sunucuya dış ağlardan erişmesi gerekiyorsa Güvenlik duvarının istemci erişimleri için yapılandırılması.

Sistem Telsiz Kontrol terminallerinin Telsiz cihazlarının bulunduğu yerde çalıştırılmasını gerektirdiğinden dolayı, Telsiz kontrol terminalinin bulunacağı yerde Ağ altyapısının hazırlanması.

Sunucu Kurulumu yapıldıktan sonra istemciler ile sunucu arasındaki Ağ bağlantısının kontrol edilmesi.

Sistem Bir Yapı içerisinde (Aktif Directory) çalışacak ise yapının Sitemin yapı altında çalışabilirliği kontrol edilmeli ve uygulanacak yönergeler maddeler halinde hazırlanmalıdır.

Sisteme Entegre edilecek Telsiz cihazlarının Anten, Enerji ve çalışma ayarlarının kontrol edilmesi.

Donanım birimleri Enerji kaynaklarının sağlıklı çalıştığından emin olunmalı ve Topraklama hattı kontrolleri yapılmalıdır.

Sunucu, Telsiz Kontrol Terminali ve Telsiz cihazlarının çalışacağı yerdeki Sıcaklık ve nem aktif olarak kontrol edilmeli, Sistem odası sürekli olarak uygun sıcaklık ve nem değerlerinde tutulmalıdır.

Kurulum için gerekli Dosyalar Kurulum CD/DVD/USB_DISK medyası içerisinde her birim için ayrı klasörlerde yer almaktadır.

4.2. Uygulama Senaryosunun Oluşturulması

Uygulama senaryosu, ihtiyaç duyulan yapı detaylarının incelenerek en ideal çalışma şeklinin belirlenmesi ve gerekli verilerin bir araya getirilerek Liste halinde hazırlanması sonucunda oluşturulur.

Kurulacak Telsiz Sayısının belirlenmesi

Telsiz cihazlarının Çalışacağı veya Çalıştığı yerlerin tespiti

Telsiz Frekanslarının belirlenmesi

Telsiz Konfigürasyon bilgilerinin belirlenmesi (Frekans, Çıkış Gücü Alma Hassasiyeti vb.)

Kullanıcı sayısının ve Kullanıcı terminallerinin çalışma yerlerinin tespiti

Kullanıcı Bilgilerinin oluşturulması (Adı, Soyadı, Görevi, Çalışma Bölgesi, Kullanacağı Telsiz vb.)

Kullanıcıların telsiz kullanım yetkilerinin belirlenmesi

Sunucu çalışma yerinin belirlenmesi

Varsa Yedek Sunucu Çalışma Bölgesinin belirlenmesi

Elde edilen veriler Oturum sunucu Modülü aracılığı ile Veri Tabanına işlenir.  Veri girişleri tamamlandıktan sonra Oturum sunucusu üzerinden kullanıcı ve telsiz birleştirme senaryoları oluşturulur ve çalışma anında değiştirilebilir.

teknoltan telefon

 

 

 

Yorum yapın